Disclaimer

Over auteursrecht en copyright

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van Museum of Humanity.

Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van Museum of Humanity worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s of portretten zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

Museum of Humanity behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

Over informatie op deze website

Wijzigingen en fouten zijn voorbehouden. Museum of Humanity streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Desondanks kan Museum of Humanity niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct of volledig is. Museum of Humanity heeft getracht alle rechthebbenden op creditvermelding te vernoemen. Wel stellen wij het op prijs als je onjuistheden via info@museumofhumanity.nl kenbaar maakt.

Over aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Museum of Humanity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Museum of Humanity is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid ervan.

©️ 2022 Museum of Humanity | all images and content Ruben Timman